Виртуализация

Виртуализационната технология опростява ИТ процесите, така че компаниите могат по-ефективно да използват своята ИТ инфраструктура от сървъри, мрежови технологии и други. Подходът на вируализацията към управлението на ИТ процесите създава виртуални услуги, намиращи се извън физическата ИТ инфраструктура.

Чрез виртуализацията хардуерното управление е напълно отделено от софтуерното. Във виртуалната среда потребителите използват ресурсите все едно са заделени само за тях, като в същото време администраторите имат възможността ефективно да управляват и оптимизират тези ресурси с цел най-доброто обслужване на бизнеса.

Предимства на виртуализацията:

  •  Намаляване на разходите чрез обединяване на сървъри и свързаното с тях намаляване на разходи за хардуер. EGS предлага оптимизирано използване на сървърите на вашата фирма, което ще доведе до по-малко ресурси за управление, намаляване на потребностите от мощност, памет и закупуване на нови ресурси.
  •  Увеличаване на продуктивността.
  •  EGS предлага пълна защита на вашите данни и на приложенията, които са от основно значение за дейността на фирмата Ви.
  •  Виртуализацията дава възможност за бързо имплементиране на нови приложения за вашия бизнес, като намалява времето за въвеждането им в действие от няколко седмици, на няколко минути.
  •  Подобряване качеството на използваните приложения.
  •  Повишена сигурност. EGS предлага интеграция на защитни стени, специално изработени за нуждите на виртуална инфраструктура.